نقاشی برتر

خانه / تگ های نوشته ها "نقاشی برتر"
نقاشی انار

نقاشی انار

anar

نقاش: جناب اثای جمال گرجی
نام اثر: انار
سبک: مدرنیسم
توضیحات:
این اثر دو برداشت جداگانه از برگ درخت انار و میوه آن را به نمایش می گذارد که این را در طول هم میداند و میوه را ثمره درخت میداند.